වෛද්ය

වෛද්ය සහ සෞඛ්ය යෙදුම් සඳහා වන විසඳුම් ස්පර්ශ

图片 4

In an arena where simplification of complex systems is essential and accuracy is necessary, a touch interface is the fastest,

easiest way for professionals in virtually any business to interact with technology-and the most direct and natural.

The recognized quality and reliability of touch-based products results from a design that incorporates easy to read displays and

responsive touchscreen interfaces, with a sealed casing that protects against liquid splashes. 

This allows the display to continue operating accurately even when subjected to water drops or other substances.

Equally at home in a busy clinic or waiting room, touchscreen products can be activated with a finger, rubber-gloved hand,

or stylus—all common in healthcare settings.

Easy to use, reliable, and stable, touchscreens, touch monitors, and touch computers bring powerful simplicity to equipment,

instrumentation, and services, and improve the efficiency of devices used in a variety of healthcare settings:

● සෞඛ්ය ඔටෝමේෂන්

● පේෂන්ට් ස්වයං-සේවා

● ටච් ටෙක්නොලොජීස් හා ස්පර්ශ නිෂ්පාදන


Send your message to us:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට
WhatsApp Online Chat !