පොදු

Convenient installation and maintenance-free design for Public

图片 6

The main criteria when automating applications for the Public market are simplicity, ease of use, and full compliance with safety regulations.

On land, by sea, or in the air, more and more OEMs and systems integrators in the Public information service platform are turning to touch as

the most natural solution to enhance the end-user interface.

Whether it’s quickly determining your exact location on the ground, breezing through a tollbooth, automatically checking in yourself, or Public

information video propaganda, the opportunities for touch-enhanced applications in the Public market are limited only by the imagination.

● ගුවන් තොටුපොළේ දී

● රාජ්ය squar

● බස් නැවතුම්

● ටච් ටෙක්නොලොජීස් හා ස්පර්ශ නිෂ්පාදන


Send your message to us:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට
WhatsApp Online Chat !