සිල්ලර සහ ආපනශාලා

සිල්ලර වදයක් වැඩි දියුණු ස්පර්ශ විසඳුම්

图片 2

Touchdisplays is trustworthy touch solution provider for retail system, we provide customers with fashionable,

high quality,long life, reliable product design use around the clock.

Touch-enabled solutions from Touchdisplays help improve the buyer experience and optimize operations across

leading retailers around the world. In-store systems we have recently introduced will help accelerate your Mobile

POS and retail initiatives.

The benefits of touch computing have expanded well beyond increasing check out throughput and accelerating new

associate training,innovate and develop new retail offerings and interactive brand experiences, including:point of service,

hotels, amusement venues, and restaurants,customer guided shopping, interactive digital signage, customer facing displays,

virtual stores.

අපි අහන ඉදි වෘත්තීය සිල්ලර වෙළඳ, ඇත:

1.Professional Grade: premium components you can trust, built to last.

2.Long Life: extended availability to embrace your standardization and refresh cycles.

3.Flexible: the largest portfolio of touch systems, supported by a full suite of integrated drivers and color-matched, field-installable peripherals.

ගේ සොයාගැනීම් විසරණය කිරීම ඔබගේ සාප්පු සවාරි අත්දැකීමක් ආරම්භ කරමු - මේ දැන්!


Send your message to us:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට
WhatsApp Online Chat !