වගකීමක්

TOUCHDISPLAYS ටච් විසඳුම් නිෂ්පාදන පහත සඳහන් සීමිත වගකීම් තොරතුරු ලබා දී ඇත. වගකීම් කාලය ද TOUCHDISPLAYS නිෂ්පාදනය විසින් ප්රථමයෙන් TOUCHDISPLAYS ටච් විසඳුම් පාරිභෝගිකයා වෙත නැව් ගත කරන විට දිනය ආරම්භ වේ.

සියලු දෙනාම එක (ගන්නන්, ටැබ්ලට් පරිගණකයක්, ස්පර්ශ පළාත් සභා) හි වසර 3 (LCD පැනලය 1 වසර සඳහා හැර)
ස්පර්ශ තිරය වසර 3 (LCD පැනලය 1 වසර සඳහා හැර)
LCD Monitor වසර 3 (LCD පැනලය 1 වසර සඳහා හැර)
LCD පැනලය අවුරුදු 1
පාලක ස්පර්ශ වසර 3 ක
LCD රියදුරු මණ්ඩලය වසර 3 ක
ප්රධාන මණ්ඩලය වසර 3 ක
කේබල් වසර 3 ක
පෘෂ්ඨීය අතිධ්වනි තරංග (SAW) ස්පර්ශක තිරයක් වසර 5 ක්
පතිෙරෝධී ස්පර්ශක තිරයක් වසර 3 ක
IR ස්පර්ශක තිරයක් අවුරුදු 2 ක්
ධාරිතා ස්පර්ශක තිරයක් වසර 3 ක
POS පර්යන්තය වසර 3 (LCD පැනලය 1 වසර සඳහා හැර)
කාඩ් රීඩර් (MSR) වසර 3 ක
මුද්රණ වසර 3 ක
කේතය වසර 3 ක
මුදල් ලාච්චු වසර 3 ක

WhatsApp Online Chat !