කර්මාන්ත

Stable and economic solution for කාර්මික අයදුම්පත්

图片 5

Touch simplifies the human/machine interface for industrial equipment by enabling the operator’s reactions to be natural and intuitive.

Touchdisplays help reduce the complexity of operations by eliminating the often cumbersome traditional operator interfaces.

They simplify the task and reduce training time for operators while adding more capabilities to the machine itself.

Touchdispalys are rugged and reliable enough to be used in industrial environments where dust and liquids are prevalent, are sealable to

industrial requirements, and they can be operated by a gloved-hand.

වැදගත් කරුණ නම්, අප දිගින් දිගටම ඔබේ පරිගණකයට හෝ පද්ධතියේ ජීවිත කාලය පුරා කාර්යක්ෂමව ක්රියාත්මක කරන බව ස්පර්ශ අතුරු මුහුණත් පරාසයක් ලබා දෙයි.

පාලන පහසුව

ආලෝකය කාර්මික ස්පර්ශ

අතින් ගෙනයන සිට විශාල යන්ත්ර

ක්රියාවලිය පාලනය සඳහා විවිධාංගීකරණය ටච් ටෙක්නොලොජීස්


Send your message to us:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට
WhatsApp Online Chat !