අභිරුචි

A one-of-a-kind idea for your solution

 

图片 8图片 9

For unique configurations required to meet your specific needs, take advantage of our experience to design the product you want.

Touchdisplays Custom Solutions group offers a wealth of customization options.

● විවිධ ප්රමාණයෙන් හා මානකරණ

● රේගු අවසාන වීමෙන්

● පුද්ගලික ලේබල්

● පෙන්වන්න ප්රදේශයේ

● මුද්රා තැබීම හා නිවාරණය

● විශේෂ මාලව

● දී-ගෙදර මූලාකෘති

● සාධනය-of-සංකල්පය ආකෘති

● අධික වියදම කාර්ය සාධන

● ගෝලීය ආයතනයක් සහතික: යූ, එල්, cUL, FCC, ක්රිස්තු වර්ෂ, CISPR, CTICK, VDE, සහ TUV


WhatsApp Online Chat !