انګلستان څانګه جوړه کړه.

لکه څنګه چې زموږ د سوداګرۍ په اروپا کې د بازار د قوي وده. TouchDisplays انګلستان د څانګې دفتر کې په رسمي توګه د لي، انګلستان کې جوړ شوی په 2018 کال د فبرورۍ.


Post time: Apr-27-2018
WhatsApp Online Chat !